วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 1 (Stadard Methods for Food Analysis Volume I)

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ปีทีผลิต :  2557

 ภาษา :  ไทย