ธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางทางพันธุกรรมที่ป้องกันได้

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2555

 ภาษา :  ไทย