รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)ประจำปีงบประมาณ 2560

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ปีทีผลิต :  2561

 ภาษา :  ไทย