วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 6

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา,นาอุมา บริบูรณ์,นางสาวกรรณิกา จิตติยศรา,นางลัดดา แกล้วกล้าปัญญาเจริญ,นางจินตนา กิจเจริญวงศ์,นางสาวนิตยา สะอาด

 ปีทีผลิต :  2561

 ภาษา :  ไทย