เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย