ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  จิรพรรณ บุญสูง และธรรมรัตน์ บุญสูง

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย