ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม , เยาวมาลย์ สุติวิจิตร, วรรธนี สังข์หิรัญ และวไลลักษณ์ กาญจนะพิน

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย