ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  อภิชาต ตันธนวัฒน์, กนกวรรณ แก้วจันทร์ และสายใจ ปริยะวาที

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย