ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก, สิรดา ปงเมืองมูล, ณัฐพร คล้ายคลึง

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย