ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง เส้นทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ก้าวย่างที่มั่น คงอย่างยั่งยืน

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ณัฐชลัยย์ บุญไทย, กฤชญา อุ่นภักดิ์, อารีรัตน์ ดีประเสริฐ, ชณินัญ ชาวกรุงเก่า

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย