ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2555-2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรชนก ขยันคิด*, วชิราภา เขียวรอด และ พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย