ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากเท้ายายม่อม

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ภูริทัต รัตนสิริ, นิธิดา พลโคตร, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และประถม ทองศรีรักษ์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย