ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและเอกลักษณ์ทางเคมี ของต้นพญายอและลิ้นงูเห่า

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สรเพชร มาสุด, กรวิชญ์ สมคิด, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, เสกรชตกร บัวเบา, ศรายุธ ระดาพงษ์, พรชัย สินเจริญโภไคย, สินิณนาฏ อินทรประพันธ์, ประไพ วงศ์สินคงมั่น, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย