ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพวัสดุทดสอบความชำนาญชนิดตัวอย่างกระดาษซับเลือด สำหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธีพีซีอาร์ เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วิโรจน์ พวงทับทิม, รัชณีกร ใจซื่อ, หรรษา ไทยศรี, สุพรรณีย์ กงแก้ว, ปิ่นทอง นะบาล, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, สิริภากร แสงกิจพร, และเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย