ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง Study of A Modified Serum-Free Medium (SFM01-M) Property on Vero Cell Attachment and Growth in Both Static and Microcarrier Cultures

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  Manoch Posung, Suthida Tuntigumthon and Sarawut Koksunan

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย