ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ของส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ปัตย์ ธาราไพศาล, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, ธนวัฒน์ ทองจีน, สมจิตร์ เนียมสกุล, นุจรี ศรีสนาม, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย