ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของใบฟักข้าว

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สุนันทา ศรีโสภณ, สมจิตร์ เนียมสกุล, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, วิไลลักษณ์ ชื่นนางชี, อสมา จิระพุทธรมย์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย