ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเปรียบเทียบผลของวัสดุรองนอนชนิดปอแก้วและชังข้าวโพดสำหรับการเลี้ยงหนูแรทในชุดกรงเลี้ยงปลอดเชื้อจำเพราะ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วริฎฐา สงวนเรือง, ภัทรธิดาพร ทวุข, กิ่งกาญ ตอบงาม และนวขนิฐ์ สัจจานนท์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย