ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง “DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สิริภากร แสงกิจพร1, อารีรัตน์ ขอไชย1, ชลลดา ยอดทัพ1, พัชราภรณ์ บุญชู1, พัชราภรณ์ นพปรางค์1 และสมชาย แสงกิจพร2

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย