ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด DMSc Stem Safe เปรียบเทียบกับ DMSc Stem Pro สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  พัชราภรณ์ บุญชู1 , สิริภากร แสงกิจพร1, อัจฉราพร ดำบัว1, อารีรัตน์ ขอไชย1, ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว1, อภิชาติ โชติชูศรี1, ชลลดา ยอดทัพ1 และสมชาย แสงกิจพร1

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย