ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กฤชญา อุ่นภักดิ์, อัญชลี เกตุประสาท, พลากร เลิศมงคลนาม

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย