ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในประเทศไทย

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  จิราภรณ์ เพชรรักษ์ สุภาทินี โสบุญ และสุนันทา อุไรโรจน์

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย