ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ำบ่น้ำร้อนในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กนกวรรณ เทพเลื่อน* และ กฤษณี เรืองสมบัติ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย