ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล, เสาวลักษณ์ รักษ์ยศและสุภาทินี โสบุญ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย