ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ าดิบสำหรับอุปโภค-บริโภคในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สุจิตร สาขะจร*, รัตติยา เกตุแก้ว

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย