ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพผลิตภัฑณ์ชุชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, อัจฉรา ชนะสิทธิ์ และเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย