ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การแพร่ระบาดของการใช้คีตามีนในทางที่ผิดในภาคตะวันออกระหว่างปี 2557-2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ธนพร เบญจพะ*, ชวนพิศ ตฤนานนท์, นพรัตน์ รัตนวราภรณ์, ศรัณยพร กิจไชยา

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย