ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ Alprazolam ผสม Chlorpheniramine maleate ในของกลางยาเม็ดด้วยวิธี HPLC

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สายใจ ปริยะวาที จีระนันต์ ชูพูล และชนิสรา อินทร์เตรียะ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย