ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดมีลอกซิแคม

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ณัฐชา ด้วงรัก ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และคมกฤช รำมะนะกิจจะ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย