ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของพืชกระท่อมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระว่างปีงบประมาณ 2557-2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง, มิตรารุณ คล้ายวิดภัทร, คมกฤช รำมะนะกิจจะ, ญดา บุญเจริญ และอรวรรณ หลงละเลิง

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย