ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอะทีโนลอล

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เพียงใจ วงศ์สุวรรณ และ ศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย