ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การใช้ยาแผนปัจจุบันในทางที่ผิดในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ญดา บุญเจริญ, มิตรารุณ คล้ายวิตภัทร, ณัฐชา ด้วงรัก, ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง, คมกฤช รำมะนะกิจจะ และอรวรรณ หลงละเลิง

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย