ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  นางสาวสิริมา สายรวมญาติ หน่วยงาน สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย