ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลลตนกำเนิด ชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  พัชราภรณ์ บุญชู หน่วยงาน สถาบันชีววิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย