ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ความไวของเชื้อ Clostridium difficile ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี agar dilution (2555 - 2558)

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย