ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Prevalence and Genetic Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated from Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เดชา แปงใจ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย