ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธี Headspace GC-FID โดยใช้คอลัมน์คู่ (Dual column)

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  จตุพร ชัยชนะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ (ขอนแก่น)

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย