แนวทางปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ปีทีผลิต :  2557

 ภาษา :  ไทย