ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูลหน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย