ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  จันทร์ฉาย คำแสน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี)

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย