ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วไลลักษณ์ กาญจนะพิน หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา)

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย