20 ปี แห่งชีวิต อุทิศให้ธาลัสซีเมีย

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2555

 ภาษา :  ไทย