ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์แมลง

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  พรทิพย์ ไชยยะ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย