ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย