ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การป้องกันการแพ้ยารุนแรงจากยา Carbamazepine ด้วยเภสัชพันธุศาสตร์

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  อัญธิดา เสงี่ยมเฉย หน่วยงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย