ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประยุกต์ใช้ PMQA ในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กฤชญา อุ่นภักดิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม)

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย