ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน : การสืบค้นในสัตว์รังโรค

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วัชรี สายสงเคราะห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย