ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ CyaA เฉพาะส่วน Pore-forming domain ที่มี His-tag

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ชรินรัตน์ ชังชั่ว หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย