ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจังหวัดสตูล

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา)

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย