ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero โดยอาศัยเม็ด microcarrier bead ภายใต้สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  สุธิดา ตันติกำธน หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 ปีทีผลิต :  2559

 ภาษา :  ไทย